Arbeidsprosessen

I EES er det en eller flere partnere involvert i samtlige faser av oppdragene. Vesentlige faser i prosessforløpet delegeres ikke.

Det første møte med en potensiell klient foregår som regel hos oss. På dette tidspunktet er hele rekrutteringsprosessen ofte konfidensiell. Vår innsikt i kandidatmarkedet gjør oss i stand til å si mye om hvilken respons det er mulig å få. Hvilke personer man kan tiltrekke seg avhenger av bedriftens omdømme og stillingens attraktivitet.

Innledende fase


For å avklare hvilke kvalifikasjoner som ønskes og behøves hos en ny medarbeider, snakker vi med fremtidige overordnede, underordnede og sideordnede. Denne informasjonen samles til en dokumentasjon om stillingen, som fungerer som prospekt for kandidatene. Opplysningene skal gi et realistisk bilde av bedriften. Når dokumentasjonen er godkjent av klienten, starter søkearbeidet.

Søkefasen


Når vi søker etter kandidater går vi igjennom vår egen database og offentlig tilgjengelige baser, samt kontakter våre informanter. Foreløpig snakker vi ikke med kandidatene. Resultatet av søkearbeidet presenteres for klienten i form av en bruttoliste. Sammen går vi igjennom denne og prioriterer kandidatene.

Kontakt med kandidaten


Når vi kontakter kandidater presenterer vi klienten med det samme, med mindre oppdraget er meget konfidensielt. Åpenhet gir åpenhet tilbake. Etter å ha møtt de interesserte kandidatene, velger vi ut 3-5 som presenteres for klienten. I forkant av presentasjonen sender vi over utarbeidede kandidatprofiler.

Klientens møte med kandidaten


Alle presenterte kandidater skal kunne fylle stillingen. For klienten vil valget som regel avhenge av kjemi og hvordan kandidaten vil passe inn sosialt i bedriften. Noen ganger velger klienten ut to kandidater og går videre med disse til et nytt møte. Andre ganger velger man ut én kandidat som man starter en prosess med, og setter en annen på vent. Vi gir umiddelbart tilbakemelding til kandidater som ikke går videre.

Tilbudet


Klient og kandidat vil i forkant ha diskutert hva som skal stå i et eventuelt jobbtilbud for at det skal være attraktivt. Vi ønsker et godt tilbud for begge parter, og kan bidra med innspill på markedsprisen for denne type stilling og hvilke elementer en totalpakke kan bestå av.

Etter signering


Den utvalgte kandidaten vil som regel ikke bli fristilt umiddelbart fra sin gamle arbeidsgiver. Vi holder kontakten med vedkommende frem til tiltredelse, og det samme bør klienten gjøre. Når kandidaten er på plass i sin nye jobb, følger vi tett opp i arbeidsforholdet.